Sepetim (0 Ürün)
GİRİŞ YAPKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
 
a) Veri Sorumlusu Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  
 
b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Defacto Mağazalarında MobilPos satış uygulamamız kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz siz değerli müşterilerimizin kişisel verileri, siparişlerinizin verildiğini gösterir gün, saat ve tutar bilgisiyle birlikte faturanızın SMS (kısa mesaj) atılması amacıyla Şirketimizce elde edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
 
Tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması kanununun 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, MobilPos Satış Uygulamamız kapsamında otomatik olarak işlenmekte olup destek aldığımız iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

d) Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

MobilPos satış uygulamamız kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
 
Kimlik Bilgisi: İsim-Soy İsim
İletişim Bilgisi: Telefon Numarası,
Diğer: Sipariş edilen ürünler ve sipariş tutarı
 
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
 
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik grup şirketleri, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Mehmet Akif, Bahariye Cd. No:31, 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden kvkk@defacto.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.
 
Bu kapsamda Şirketimizden edinebileceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 

İnternet sitemizde çerezler yoluyla kişisel veri işlenmekte olup; gerekli olan çerezler, bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer birinci ve üçüncü taraf çerezler ise size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirmesi ve açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılacaktır. Çerezlere dair tercihlerinizi Çerez Tercihleri paneli aracılığıyla her zaman yönetebilir, çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.